Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser
Kjøpsbetingelser
Levering og tilgang:

Når du kjøper oppskrifter fra Hekleguri Design får du tilgang til dine nedlastbare filer til din oppgitte e-post. Denne e-posten sendes automatisk ut et par minutter etter du har fullført ditt kjøp med Visa-/Bankkort via Stripe.
(Du skal ikke opprette konto hos Stripe. Stripe tar kun imot din betaling og sender den til Hekleguri Design)

Sørg for at din e-postadresse er skrevet riktig, slik at du mottar dine oppskrifter. Ta kontakt med oss på e-post: hekleguridesign@hekleguri.no hvis noe gikk galt i kjøpsprosessen, så ordner vi det.

Du får også tilgang til dine nedlastbare filer under fanen «Min Side»

Som kunde har du 14 dagers angrefrist på alle varer, men angrefristen oppheves når nedlasting settes i gang. Dette i henhold til kjøpsloven. (mer om angrerett lenger nede på siden)
Prisene på oppskriftene/produktene inkluderer 25% merverdiavgift.

Vilkår og betingelser for bruk av nettsiden og nedlastbare produkter
Vi forbeholder oss retten til å oppdatere dokumentet «Vilkår & Betingelser» hvis vi ser behovet for det. Du oppfordres derfor til å kikke innom «Vilkår & Betingelser» når du bruker denne websiden.

Kopirettigheter og varemerke

Materialet på dette nettstedet, nedlastbare hekleoppskrifter (både kjøpeoppskrifter og gratisoppskrifter), bilder, tekst, lydklipp, videoklipp er underlagt opphavsrett og varemerkerettighet av Hekleguri Design Mona Ellefsen. Materiellet på dette nettstedet kan ikke kopieres, reproduseres, endres, overføres, distribueres, helt eller delvis i noen form uten skriftlig tillatelse fra Hekleguri Design. Alle rettigheter er reservert.
Delinger av websidene til Hekleguri Design på sosiale medier må kun skje via delingsknapper som er plassert på de ulike sidene på nettstedet til Hekleguri Design.

Ansvarsbegrensning

Hekleguri Design påtar seg ikke noe ansvar, og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller virus som kan identifisere data, telekommunikasjonsutstyr eller annen eiendom forårsaket av eller som oppstår fra din tilgang til, bruk av eller surfing på dette nettstedet, eller nedlasting av materiale fra denne nettsiden.
Vi benytter oss av cockies for å ha god brukeropplevelse på siden, og for å kunne tilby handel på nett. Alle data behandles konfidensielt.

Kontoen din

Dersom du har opprettet konto hos Hekleguri Design er du selv ansvarlig for å hemmeligholde passordinformasjon for din kontoen, og har ansvar for alle aktiviteter som skjer under din konto og passord.

Partene
Selger er Hekleguri Design Mona Ellefsen,
Adresse: Bergheimvegen 109, 5305 FLORVÅG,
E-post: hekleguridesign@hekleguri.no
tlf. 41129788,
org.nr: 897871602

, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.